Dobczyce 22.10.2020

Informacja z otwarcia ofert


Dobczyce 22.10.2020

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Dobczyce 19.10.2020

Zawiadomieni o unieważnieniu postępowania


Dobczyce 16.10.2020


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dobczyce 14.10.2020


Informacja z otwarcia ofert- prawo jazdy kategorii b


Dobczyce 13.10.2020


Informacja z otwarcia ofert


Dobczyce 06.10.2020


"Organizacja i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat.B"


Dobczyce 05.10.2020


Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych


Dobczyce 08.09.2020

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM, NA  SPRZEDAŻ  ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH


Dobczyce 31.08.2020

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach


Dobczyce 31.08.2020

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 


Dobczyce 19.08.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dobczyce 18.08.2020

Informacja z otwarcia ofert


Dobczyce 12.08.2020

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Dobczyce 06.08.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Dobczyce 05.08.2020

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Zespołu Szkół im. Ks. J. Tischnera w Dobczycach


Dobczyce 28.07.2020 r.

ZS.201.1.2020

Dotyczy: dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach: zadanie nr 6.

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dobczyce 28.07.2020 r.

 

WYKONAWCY WG. ROZDZIELNIKA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, działając jako zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszym zawiadamia Państwa o tym, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach  czytaj dalej


16 lipca 2020 r

16-07-2020-informacja-z-otwarcia-ofert.pdf


16 lipca 2020 r

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM NA  SPRZEDAŻ  ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH


10 lipca 2020 r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ KOPARKO-ŁADOWARKI


08 lipca 2020 r

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach"


01 lipca 2020 r

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  - do pobrania


                26 czerwca  2020 r

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  - do pobrania


Informacja z otwarcia ofert.  "plik do pobrania"


                                       12 czerwca 2020 r

,,Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach"  szczegóły zamówienia,  pliki do pobrania *.rar

SIWZ - wyjaśnienie;-  do pobrania 

..................................................................................................................................................................

Dobczyce, dnia 10 czerwca 2019 r.

POWIADOMIENIE

 

o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.

„Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół w Dobczycach”, nr sprawy: ZS.201.09.2019 


Dobczyce, dnia 05 czerwca  2019r.

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA  OFERT

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół w Dobczycach” Nr sprawy: ZS.201.09.2019 czytaj dalej 


Dobczyce, dnia 27 maja 2019r.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

NA  SPRZEDAŻ  PIECA CUKIERNICZEGO szczegóły


Ogłoszenie nr 549150-N-2019 z dnia 2019-05-17 r.

Zespół Szkół: Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół w Dobczycach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych czytaj dalej

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia:

„Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół w Dobczycach”  

PRZEDMIAR ROBÓT 


Ogłoszenie  o  przetargu  nieograniczonym

na  sprzedaż  pieca cukierniczego


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2019 


Ogłoszenie nr 500778-N-2019 z dnia 2019-01-04 r.

Zespół Szkół: Kursy i szkolenia dla uczniów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” nr RPMP.10.02.02-12-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR. czytaj dalej 


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

FORMULARZ _OFERTOWY wersja edytowalna

Załącznik Nr 3 do SIWZ  wersja edytowalna

Załącznik Nr 4 do SIWZ wersja edytowalna

Załącznik Nr 5 do SIWZ wersja edytowalna

Wzór umowy - prawo jazdy

Wzór umowy - Automatyka budynkowa 

Wzór umowy – Kurs: Spawanie metodą MAG

Wzór umowy – Kurs: Obsługa wózków jezdniowych silnikowych 


8.01.2019

Zadane pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ

Zadane pytania i odpowiedzi:

1.W treści widnieje informacja o liczbie osób, która wynosi max 25 osób dla kursu spawania. Jaka jest minimalna liczba uczestników. czytaj dalej


15.01.2018

Protokół z otwarcia ofert Kursy i szkolenia dla uczniów CKZ


21.01.2019

POWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

realizację usługi szkoleniowej „Kursy i szkolenia dla uczniów” czytaj dalej

Praktyki w Londynie

Back to top