Deklaracja maturalna 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
GODZ. 8:00 - 15:00
POKÓJ NR 52

 

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera

 na rok szkolny 2017/2018

 

§ 1

 Kryteria przyjęć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach ustalono na podstawie:

 

a)  Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 (z późniejszymi zmianami)

b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

c)  Zarządzenia  nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017
r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do […] klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, […].

d)  Statutu Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

 

§ 2

 O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum realizując procedurę rekrutacyjną określona w § 7.

 

§ 3

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (technikum, branżowa szkoła I stopnia) powinni posiadać stosowne zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie.

Kandydaci posiadający orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczące dysfunkcji powinni złożyć tą dokumentację wraz z podaniem do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydaci niepełnosprawni powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię specjalistyczną i złożyć tą dokumentację wraz z podaniem do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydaci, którzy będą odbywać zajęcia praktyczne poza szkołą (klasa wielozawodowa) zobowiązani są do przedłożenia umowy o pracę podpisanej z pracodawcą.

 

§ 4

 W procesie rekrutacji do poszczególnych oddziałów Zespołu Szkół uwzględnia się:

a)  Wyniki z egzaminu gimnazjalnego

b) Oceny z czterech zajęć edukacyjnych, podane na świadectwie ukończenia gimnazjum
w zależności od typu wybranej szkoły

 

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 letnie):

 Liceum mundurowe – język polski, matematyka, przedmiot wybrany

 • z grupy I (technika, chemia, biologia), przedmiot wybrany z grupy II (język obcy, informatyka, historia, wos)
 • Liceum ratownicze – język polski, matematyka, przedmiot wybrany
  z grupy I (technika, chemia, biologia), przedmiot wybrany z grupy II (język obcy, informatyka, historia, wos)

 

 TECHNIKUM (4 letnie):

 Technik informatyk – język polski, matematyka, przedmiot wybrany z grupy

 • I (technika, chemia, biologia), przedmiot wybrany z grupy II (język obcy, informatyka, historia, wos)
 • Technik mechatronik  – język polski, matematyka, przedmiot wybrany z grupy
  I (technika, chemia, biologia), przedmiot wybrany z grupy II (język obcy, informatyka, historia, wos)
 • Technik elektryk – język polski, matematyka, przedmiot wybrany z grupy I (technika, chemia, biologia), przedmiot wybrany z grupy II (język obcy, informatyka, historia, wos)
 • Technik elektronik – język polski, matematyka, przedmiot wybrany z grupy
  I (technika, chemia, biologia), przedmiot wybrany z grupy II (język obcy, informatyka, historia, wos)
 • Technik budownictwa – język polski, matematyka, przedmiot wybrany z grupy
  I (technika, chemia, biologia), przedmiot wybrany z grupy II (język obcy, informatyka, historia, wos)
 • Technik usług fryzjerskich – język polski, matematyka, przedmiot wybrany z grupy
  I (technika, chemia, biologia), przedmiot wybrany z grupy II (język obcy, informatyka, historia, wos)
 • Technik technologii żywności – język polski, matematyka, przedmiot wybrany
  z grupy I (technika, chemia, biologia), przedmiot wybrany z grupy II (język obcy, informatyka, historia, wos)
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych – język polski, matematyka, przedmiot wybrany z grupy I (technika, chemia, biologia), przedmiot wybrany z grupy II (język obcy, informatyka, historia, wos)

 

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 letnia):

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych – język polski, matematyka, przedmiot wybrany z grupy (informatyka, technika), wychowanie fizyczne
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – język polski, matematyka, przedmiot wybrany z grupy (informatyka, technika), wychowanie fizyczne
 • Kucharz – język polski, matematyka, przedmiot wybrany z grupy (informatyka, technika), wychowanie fizyczne
 • Piekarz – język polski, matematyka, przedmiot wybrany z grupy (informatyka, technika), wychowanie fizyczne
 • Klasa wielozawodowa – język polski, matematyka, przedmiot wybrany z grupy (informatyka, technika), wychowanie fizyczne

 

c)  Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczane są według następujących zasad:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez Kuratorów Oświaty,  w tym:
  • finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
  • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
  • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Kuratorów Oświaty,  w tym:
  • dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
  • dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – 7 pkt.
  • dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
  • finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
  • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
  • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – 4 pkt.
  • krajowym – 3 pkt.
  • wojewódzkim – 2 pkt.
  • powiatowym – 1 pkt.

 
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy lub sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalnie może za wszystkie osiągnięcia uzyskać 18 punktów.

 • Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 pkt.

 

§ 5

Lista kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałów Zespołu Szkół ustalana jest wg kolejności uzyskanych łącznie punktów (200 maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania)

 • Za egzamin gimnazjalny maksymalnie 100 pkt.
 • Za wyniki na świadectwie gimnazjalnym maksymalnie 100 pkt.

a) Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty wyników z egzaminu gimnazjalnego wymienionych w § 4:

 • W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.

b) Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych w § 4:

 • celujący 18 pkt.
 • bardzo dobry 17 pkt.
 • dobry 14 pkt.
 • dostateczny 8 pkt.
 • dopuszczający 2 pkt.

c)  Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych w § 4:

 • Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt.
 • Udział w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych max 18 pkt.
 • Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 pkt.

d)  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu punkty przelicza się wg zasad wymienionych w § 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.

 

§ 6

Dany oddział wymieniony w § 4 pkt. b może nie zostać utworzony ze względu na małą liczbę chętnych lub z innych przyczyn, niezależnych od Zespołu Szkół.

O utworzeniu bądź nieutworzeniu danego oddziału wymienionego w § 4 pkt. b decyduje organ prowadzący szkołę – Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

W przypadku nieutworzenia danego oddziału kandydaci są umieszczani na listach innych oddziałów wg wyboru kolejnych preferencji.

 

§ 7

Realizacja procedury rekrutacyjnej na rok szkolny 2017/2018 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach:

 1. Rekrutacja do klas pierwszych prowadzona jest elektronicznie poprzez system Vulcan https://malopolska.edu.com.pl
 2. Kandydaci mogą wybrać co najwyżej trzy szkoły, wskazując szkołę pierwszego wyboru.
  W obrębie jednej szkoły mogą wybrać dowolną liczbę oddziałów tworząc chronologiczną listę własnych preferencji.
 3. Kandydaci składają pisemne podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru.
 4. Informacje o kandydatach kończących gimnazjum w powiecie myślenickim wprowadzają gimnazja.
 5. Informacje o kandydatach kończących gimnazjum poza powiatem myślenickim wprowadza szkoła pierwszego wyboru wybrana spośród szkół ponad gimnazjalnych powiatu myślenickiego.
 6. Na rok szkolny 2017/2018 obowiązują następujące terminy realizacji procedury rekrutacyjnej:

 

 • Od 24 kwietnia 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 – złożenie w szkole pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
 • Od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku
  o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie
  o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • 30 czerwca 2017 r. godz. 12:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
  i nie zakwalifikowanych
 • Od 30 czerwca 2017 r. od godz. 12:00 do 3 lipc 2017 r. do godz. 15:00 - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
 • Do 5 lipca 2017 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczeni o wynikach egzaminu gimnazjalnego. W przypadku szkoły kształcącej w zawodzie (technikum, branżowa szkoła I stopnia) kandydaci składają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku klasy wielozawodowej kandydaci składają umowę o praktykę podpisaną z pracodawcą.
 • 7 lipca do godz. 12:00– ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz list wolnych miejsc

 

§ 8

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia przepisów wymienionych w § 1.

 

 

 

 

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com